Skip to content

Rättelse: InDex Pharmaceuticals offentliggör Fleries substansvärde per 31 maj 2024

Regulatory

Rättelse (endast svensk version): i den svenska versionen av pressmeddelandet ”InDex Pharmaceuticals offentliggör Fleries substansvärde per 31 maj 2024” som offentliggjordes den 4 juni 2024 kl. 08.55 har ordningen i tabellen på vissa portföljbolag i segmentet Product Development blivit felaktig. Det innebär att felaktig information avseende (i) andel av portföljbolag (i) verkligt värde, (iii) del av substansvärde per aktie i Flerie och (iv) andel av substansvärde lämnats avseende dessa portföljbolag. Den engelska versionen av pressmeddelandet är korrekt. Nedan återges informationen i korrigerad form:

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) ingick den 20 maj 2024 ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flerie Invest AB (”Flerie”) (”Transaktionen”). I förvärvet värderas Flerie till cirka 3 073 MSEK, en rabatt på cirka 15,7 procent jämfört med substansvärdet per 31 maj 2024. Förvärvet sker genom en apportemission av aktier i InDex Pharmaceuticals innebärande att varje aktie i Flerie kommer att motsvara cirka 54 nyemitterade aktier i InDex Pharmaceuticals. Det angivna substansvärdet per aktie i Flerie motsvarar således cirka 0,60 SEK per aktie i InDex Pharmaceuticals.

Bakgrund
InDex Pharmaceuticals ingick den 20 maj 2024 avtal om förvärv av samtliga aktier i Flerie genom apportemission. Transaktionen utgör ett s.k. omvänt förvärv varigenom Flerie blir ett helägt dotterbolag till InDex Pharmaceuticals. Fleries aktieägare kommer initialt att äga cirka 91,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, före genomförandet av den kapitalanskaffningen som beskrivs i pressmeddelande offentliggjort av Bolaget den 20 maj 2024. Genomförandet av det omvända förvärvet är villkorat av beslut vid de extra bolagsstämmorna som kommer hållas den 10 juni 2024 och att Bolaget erhåller godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.

Fleries substansvärde per 31 maj 2024
Mot bakgrund av ovan publicerar Bolaget idag Fleries substansvärde. Fleries substansvärde per aktie uppgick till 32,37 SEK per 31 maj 2024. Informationen i tabellen kompletterar informationen i motsvarande tabell i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Flerie Invests portfölj” på sida 38 i den bolagsbeskrivning som offentliggjordes av InDex den 27 maj 2024.

Allokering av substansvärde Andel av portföljbolag Verkligt värde (MSEK) Del av substans-värde per aktie i Flerie (SEK) Andel av substans-värde
Product Development
Prokarium 42 % 470 4,17 12,9 %
Xspray Pharma 17 % 426 3,79 11,7 %
Empros Pharma 79 % 204 1,82 5,6 %
KAHR Medical 31 % 199 1,77 5,5 %
Atrogi 34 % 154 1,37 4,2 %
Microbiotica 11 % 134 1,19 3,7 %
Lipum 57 % 126 1,12 3,5 %
Mendus 24 % 119 1,06 3,3 %
Geneos Therapeutics 12 % 101 0,90 2,8 %
Toleranzia 58 % 88 0,78 2,4 %
Xintela 56 % 85 0,76 2,3 %
Egetis Therapeutics 2 % 59 0,52 1,6 %
Vitara Biomedical 5 % 56 0,50 1,5 %
Synerkine Pharma 43 % 52 0,47 1,4 %
AnaCardio 19 % 52 0,46 1,4 %
Buzzard Pharmaceuticals 15 % 29 0,26 0,8 %
Sixera Pharma 23 % 26 0,23 0,7 %
Alder Therapeutics 21 % 17 0,15 0,5 %
Amarna Therapeutics 60 % 12 0,10 0,3 %
Strike Pharma 14 % 6 0,05 0,2 %
EpiEndo Pharmaceuticals 10 % 0 0,00 0,0 %
Totalt 2 414 21,45 66,2 %
Commercial Growth
NorthX Biologics 92 % 189 1,68 5,2 %
Symcel 31 % 169 1,50 4,6 %
Nanologica 39 % 104 0,93 2,9 %
A3P Biomedical 8 % 75 0,67 2,1 %
Provell Pharmaceuticals* 72 % 65 0,58 1,8 %
Chromafora 34 % 53 0,47 1,4 %
Frontier Biosolutions 2 % 19 0,17 0,5 %
Bohus Biotech 45 % 17 0,15 0,5 %
Totalt 691 6,14 19,0 %
Limited Partnerships, totalt 77 0,68 2,1 %
Tillgångar hänförliga till portföljbolag 372 3,31 10,2 %
Övriga tillgångar och skulder 90 0,80 2,5 %
Substansvärde 3 644 32,37 100,0 %
* indirekt ägande i Provell Pharmaceuticals

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Ted Fjällman, VD för Flerie
E-post: contact@flerie.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2024 kl. 15:55 CEST.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.