Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Regulatory

9 oktober 2019 – Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex eller ”Bolaget”) ägde rum onsdagen den 9 oktober 2019 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 6 243 745 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 6,98 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs InDex 43 581 340,1 kronor.

Teckningskursen har bestämts av Bolagets styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare baserat på en book-building process bland institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade förberedelser inför ett fas III-program på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Eftersom teckningskursen i den riktade emissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier och röster ökar med 6 243 745, från 82 537 530 till 88 781 275. Aktiekapitalet kommer att öka med 124 874,9 kronor från 1 650 750,6 kronor till 1 775 625,5 kronor.

För mer information: 
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 18:00 CET

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.