Skip to content

Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Regulatory

7 maj 2024 – Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum tisdagen den 7 maj 2024. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelse och revisorer samt arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman om omval av Wenche Rolfsen, Uli Hacksell och Lennart Hansson som styrelseledamöter, om nyval av Karl Tobieson som styrelseledamot samt omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade vidare att utse Ernst & Young AB och KPMG AB till särskilda revisorer att enskilt ha rätt att granska styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller för fall då aktie ska tecknas med kvittningsrätt.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, eller i förekommande fall till ett reducerat belopp som står i proportion till antalet månader som styrelseledamoten tjänstgör. Karl Tobieson avstår sin rätt till arvode. Arvode till bolagets revisorer för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 18:30 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.InDexPharmaceuticalspharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare