Skip to content

Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Regulatory

24 maj 2018 – Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum torsdagen den 24 maj 2018 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Styrelse och revisorer
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen (ordförande), Lennart Hansson, Uli Hacksell, Stig Løkke Pedersen och Andreas Pennervall, för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Årsstämman beslutade omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets revisor. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Vidare beslutades att styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och att emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 19:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.