Skip to content

InDex Pharmaceuticals utvecklar companion diagnostics för ny ulcerös kolit behandling

Non Regulatory

Individanpassat behandlingsalternativ för patienter med refraktär ulcerös kolit

Stockholm 20 mars 2012 – Index Pharmaceuticals meddelade idag att de utvecklar ett companion diagnostic test för Kappaproct. Kappaproct, InDex främsta läkemedelskandidat, är för närvarande under utveckling i en fas III-studie för behandling av patienter med kronisk aktiv ulcerös kolit (UC), som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. I denna studie utvärderas testet för att visa på sambandet mellan testresultat och kliniskt svar på Kappaproct.

I tidigare kliniska prövningar har Kappaproct visat positiva effekter för behandling av steroidresistenta patienter med UC. Companion diagnostic testet syftar till att i förväg möjliggöra en selektion av steroidresistenta patienter som med stor sannolikt kommer att svara på Kappaproct-behandling. Det egenutvecklade in vitro testet är baserat på ett antal biomarkörer och utförs på ett blodprov som patienten lämnar före administrering av Kappaproct.

Ett companion diagnostic test är ämnat att bedöma om en patient kommer att svara positivt på en specifik medicinsk behandling eller inte. Companion diagnostics har en avgörande roll för utvecklandet av individanpassade läkemedel, vilka blir allt viktigare då efterfrågan på mer specifika och effektiva läkemedel ökar. Companion diagnostics minskar också sjukvårdskostnaderna, då användningen av ineffektiva behandlingar i stor grad kan undvikas när rätt patientpopulation behandlas.

“Index Pharmaceuticals är dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel. Utvecklandet av vårt companion diagnostic test kommer att säkerställa att de patienter som behandlas med Kappaproct med stor sannolikhet kommer att svara på läkemedlet. Genom att endast behandla de individer som sannolikt kommer att gynnas, ökar patientsäkerheten samt behandlingsresultaten och leder till lägre sjukvårdskostnader “, säger Jesper Wiklund, VD för InDex Pharmaceuticals.

Under 2009 lanserade InDex Pharmaceuticals det diagnostiska testet DiBiCol i Sverige. DiBiCol kan särskilja UC från Crohns sjukdom, de två viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom.

Om Ulcerös kolit

UC är en kronisk sjukdom orsakad av inflammation i tjocktarmen. Även om nuvarande UC-behandlingar är effektiva för många patienter med mild till måttlig sjukdom, finns fortfarande ett stort medicinskt behov för patienter med svår UC. Många av dessa patienter har fallerat all tillgänglig läkemedelsbehandling, varför kirurgiskt avlägsnande av tjocktarmen genom så kallad partiell eller fullständig kolektomi för närvarande är det enda kvarvarande behandlingsalternativet.

Om Kappaproct

Kappaproct är en enkelsträngad DNA-baserad syntetisk oligonukleotid. Den fungerar immunomodu- lerande genom att binda till Toll-like receptor 9 (TLR9). Kappaproct har i en fas II studie visat positiva effekter vid behandling av steroidresistenta UC-patienter. I ett compassionate use program kunde Kappaproct inducera klinisk remission vid vecka 12 i 10 av 14 (71 %) UC-patienter som var planerade för kolektomi. En europeisk multicenter fas III-studie, COLLECT, pågår för närvarande för att utvärdera effekten och säkerheten av Kappaproct för behandling av patienter med kronisk aktiv UC som inte svarar på tillgänglig läkemedelsbehandling. Mer information om den pågående studien finns på clintrials.gov  med Identifier NCT01493960. Kappaproct har särläkemedelsstatus i Europa

Om InDex Pharmaceuticals

InDex Pharmaceuticals är ett immunologifokuserat biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedel exklusivt för sjukdomstillstånd med stora medicinska behov. InDex Pharmaceuticals är också dedikerat till att utveckla individanpassade läkemedel och utvecklar  companion diagnostics, vilket möjliggör selektion av de patienter som med stor sannolikhet kommer att svara på behandling. InDex Pharmaceuticals grundades 2000 och finns i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information om companion diagnostics, COLLECT, Kappaproct och InDex Pharmaceuticals vänligen besök www.indexpharma.com.

Kontakt Index Pharmaceuticals:
Jesper Wiklund, VD
Tel: +46 8 508 847 35 / +46 (0) 733 59 05 53
jesper.wiklund@indexpharma.com

Media  förfrågningar:
akampion
Dr Ludger Wess eller Ines-Regina Buth
Tel. +49 (0) 40 88 16 59 64 / +49 (0) 30 2363 2768
info@akampion.com