Skip to content

InDex Pharmaceuticals tillhandahåller kompletterande information om fas III-programmet CONCLUDE med cobitolimod

Non Regulatory

14 februari, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) gör idag en presentation med VD Jenny Sundqvist tillgänglig mot bakgrund av pressmeddelandet från den 27 januari 2023 avseende den uppdaterade tidslinjen för CONCLUDE-programmet.

Presentationen belyser designen av fas III-programmet, dosvalet för cobitolimod, ger förtydligande och transparens i site- och patientrekrytering, går igenom åtgärder som vidtagits för att öka patientrekryteringen och berör slutligen studiefinansieringen. Presentationen arrangerades av Redeye AB och inspelningen finns tillgänglig på InDex hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/presentationer/

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Kort om Induktionsstudie 1 i CONCLUDE-programmet
Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell behandling, biologiska läkemedel eller JAK-hämmare. Studien har utformats i samråd med både den amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheten, FDA respektive EMA. Induktionsstudien kommer att omfatta cirka 440 patienter, och det primära effektmåttet kommer att vara klinisk remission vid vecka 6, vilket är samma primära effektmått som användes i den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT. Utöver dosstyrkan 250 mg, givet vid studiens start och vecka 3, som var den högsta dosen och den som visade bäst effekt i fas IIb-studien, kommer fas III-studien även att utvärdera en högre dos, 500 mg, i en adaptiv studiedesign. Patienter som svarar på cobitolimod i induktionsstudien kommer att få fortsätta i en ettårig underhållsstudie, där de kommer att behandlas med antingen cobitolimod eller placebo en gång var tredje vecka.

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 12.20 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.