Skip to content

InDex Pharmaceuticals planerar börsintroduktion

Non Regulatory

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

19 augusti 2016 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals meddelade idag sin avsikt att genomföra en listning av läkemedelsutvecklingsbolaget på Nasdaq First North under hösten. En nyemission i syfte att resa kapital till utvecklingen av Bolagets ledande läkemedelskandidat – cobitolimod – planeras i samband med listningen.

”En marknadsnotering och ett breddat ägande är det naturliga steget när utvecklingen nu accelererar och går in i ett avgörande skede”, kommenterar styrelsens ordförande dr Wenche Rolfsen.

Den planerade nyemissionen kommer framförallt att finansiera den kommande fas IIb-studien med läkemedelskandidaten cobitolimod. Patientstudiens upplägg godkändes tidigare i år av det amerikanska läkemedelsverket, FDA.

Cobitolimod är ett potentiellt nytt läkemedel mot den allvarliga och i dag ofta svårbehandlade kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit; blödande tjocktarmsinflammation. Omfattande kliniska studier som InDex Pharmaceuticals genomfört visar att behandling med cobitolimod, jämfört med placebobehandling, kan förbättra de viktigaste symtomen. En stor styrka är att dessa förbättringar uppnåtts relativt snabbt och utan att patienterna lidit av några biverkningar jämfört med kontrollgruppen.

InDex Pharmaceuticals vd Peter Zerhouni kommenterar potentialen med cobitolimod:

”Ulcerös kolit är en oerhört besvärlig sjukdom att leva med. Många av de värst drabbade hjälps inte av dagens läkemedel och det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar. I tidigare patientstudier med cobitolimod har vi kunnat observera en större effekt än den som rapporterats för de idag godkända biologiska läkemedlen och med en i jämförelse mycket fördelaktig säkerhetsprofil”, säger Peter Zerhouni.

Marknaden för dagens biologiska läkemedel mot ulcerös kolit uppgår till cirka 35 miljarder kronor per år, trots att många patienter får biverkningar av eller inte svarar på behandlingarna. 

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35 
peter.zerhouni@indexpharma.com

Om cobitolimod
Cobitolimod är InDex Pharmaceuticals ledande läkemedelskandidat i sen klinisk utveckling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, en funktionsnedsättande, kronisk inflammation i tjocktarmen. Cobitolimod är en unik TLR9 agonist, som fungerar immunmodulerande genom att efterlikna mikrobiellt DNA, den naturliga liganden för receptorn.

Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management.

Cobitolimod (Kappaproct®) är företagets ledande läkemedelskandidat – en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com 

Viktig information
Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG. Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i sådant prospekt.