Skip to content

InDex Pharmaceuticals lämnar en statusuppdatering och informerar om extra bolagsstämma den 10 juni 2024

Non Regulatory

6 maj, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) meddelar att utvärderingen av alternativ för Bolagets framtid, inklusive det omvända förvärv som kommunicerades i ett pressmeddelande den 8 april 2024 (”Transaktionen”), alltjämt pågår. I separat pressmeddelande kallar InDex Pharmaceuticals styrelse till extra bolagsstämma att hållas den 10 juni 2024.

Efter att utvecklingen av cobitolimod avbröts och InDex Pharmaceuticals meddelade att Bolaget inte kommer fortsätta utvecklingen av några av sina andra substanser har, som Bolaget tidigare kommunicerat och i syfte att maximera aktieägarvärdet, olika alternativ för Bolagets framtid utvärderats. Utvärderingen, som gjordes med stöd av extern finansiell rådgivare, resulterade i att gå vidare med det omvända förvärvet samt att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att en sådan transaktion är genomförbar.

InDex Pharmaceuticals styrelse, i syfte att möjliggöra genomförandet av det planerade omvända förvärvet så snart som praktiskt möjligt, kallar genom ett separat pressmeddelande till en extra bolagsstämma att hållas den 10 juni 2024 för att besluta om de ändringar av bolagsordningen som föranleds av den tilltänkta Transaktionen. Förutsatt att parterna kommer överens förväntas avtal om den tilltänkta Transaktionen ingås senast den 20 maj 2024.

Som framgår av kallelsen föreslår styrelsen att stämman beslutar att anta ny bolagsordning med i huvudsak följande ändringar: (i) nytt bolagsnamn och verksamhetsföremål,  (ii) nya gränser för aktiekapital och antal aktier, (iii) införande av ett nytt slag av inlösenbara aktier av serie C och (iv) införande av ett omvandlingsförbehåll där ägare av stamaktier kan begära omvandling till aktier av serie C. Bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats senast två veckor före bolagsstämman.

Förutsatt att Bolaget ingår avtal om den tilltänkta Transaktionen avser InDex Pharmaceuticals styrelse att kalla till en separat extra bolagsstämma, att hållas i direkt anslutning till bolagsstämman den 10 juni 2024 som beskrivs i detta pressmeddelande, för beslut om godkännande av den tilltänkta Transaktionen, apportemission, sammanläggning av aktier och övriga beslut som föranleds av Transaktionen.

För mer information, se kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken publiceras genom ett separat pressmeddelande.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 20:40 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.