Skip to content

InDex Pharmaceuticals investeraruppdatering 1 juni kl. 15:00 CET

Non Regulatory

May 31, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) håller en investeraruppdatering mot bakgrund av dagens pressmeddelande om bolagets licensavtal. Investeraruppdateringen kommer att äga rum 1 juni 2023 kl. 15:00 CET via MS Teams.

Uppdateringen kommer att hållas av VD Jenny Sundqvist och vice VD och CFO Johan Giléus. En kort presentation, som kommer att hållas på engelska, kommer att följas av en frågestund som är öppen för alla deltagare via chattfunktionen.

Om du önskar delta, vänligen logga in på: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZlODIzY2QtYzk2NC00NDY0LTkwNjctMTcwZDNhMTE0YTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279027c63-7166-4893-aab5-150a26f6aa50%22%2c%22Oid%22%3a%22bc0dd025-f6fb-4ac2-b41e-0d5e02e053e5%22%7d

Du kan också ringa in (endast ljud) med nummer: +46 8 505 218 37 och telefonkonferens-ID: 317 952 584#

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 18:55 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.