Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2024

Non Regulatory

30 oktober 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2024. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Valberedningen för årsstämman 2024 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:
 

  • Karl Tobieson, utsedd av Linc
  • Ivo Staijen, utsedd av  HBM Healthcare Investments
  • Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Björn Wasing, utsedd av SEB-Stiftelsen och S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse
  • Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2023.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@indexpharma.com.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 oktober 2023 kl. 08:10 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat andra patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), som är i tidig preklinisk fas, med potential att utvecklas för behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare.