Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar förändringar i valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021

Non Regulatory

15 mars 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag förändringar i valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021 på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Förändrade ägarförhållanden i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) i samband med företrädesemissionen i februari 2021 har medfört ändringar i valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021.

Valberedningen för årsstämman 2021 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) har efter förändringarna följande sammansättning:

  • Bengt Julander, utsedd av Linc
  • Ivo Staijen, utsedd av HBM Healthcare Investments
  • Sussie Kvart, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Björn Wasing, utsedd av SEB-Stiftelsen
  • Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 30 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 26 februari 2021.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@indexpharma.com.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 10:30 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.