Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

Regulatory

5 april 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

Anmälan  
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 29 april 2019; samt
(ii) senast den 29 april 2019 ha anmält till Bolaget sitt deltagande och eventuellt biträde. Anmälan ska ske under e-postadress: annika.lindmark@indexpharma.com eller under postadress: InDex Pharmaceuticals Holding AB, Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, adress samt antal företrädda aktier. Vidare bör i förekommande fall antalet biträden (högst två) som ska delta anges. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier  
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 29 april 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud och fullmaktsformulär  
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.indexpharma.com. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av minst en justeringsman;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor;
 12. Val av styrelse och revisor;
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner; och
 14. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut  
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman  
Valberedningen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs som ordförande på stämman.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer  
Styrelsen består för närvarande av följande fem ordinarie ledamöter utan suppleanter: Wenche Rolfsen (ordförande), Uli Hacksell, Lennart Hansson, Stig Løkke Pedersen och Andreas Pennervall. Valberedningen föreslår att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare så föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor  
Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelse och revisor  
Valberedningen föreslår omval av Wenche Rolfsen, Uli Hacksell, Lennart Hansson samt Stig Løkke Pedersen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas Pennervall har avböjt omval. Det innebär att styrelsen kommer att bestå av Wenche Rolfsen, Uli Hacksell, Lennart Hansson samt Stig Løkke Pedersen. Vidare föreslås att Wenche Rolfsen omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.indexpharma.com.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås bli omvald som revisor.

Styrelsens förslag till beslut  
Punkt 8. Disposition av bolagets resultat  
Styrelsen föreslår att Bolagets förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sid 29 i årsredovisningen. Ingen utdelning till aktieägarna lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i Bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.

Särskild beslutsmajoritet  
Giltigt beslut enligt punkt 13 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i Bolaget  
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 68 781 275 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar  
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar  
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.indexpharma.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm, april 2019

Styrelsen  

För mer information:  
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals  
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktions-nedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm. 

Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 09:00 CET.