Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2018

Regulatory

Riktad nyemission stärker kassan inför CONDUCT-resultaten

Perioden juli – september 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –15,1 MSEK (–13,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –15,1 MSEK (–13,1), motsvarande –0,24 SEK per aktie (–0,21) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16,1 MSEK (–16,6)

Perioden januari – september 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till –59,9 MSEK (–50,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –59,9 MSEK (–50,4), motsvarande –0,96 SEK per aktie (–0,81) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –58,6 MSEK (–54,1)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 66,4 MSEK (139,1)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 • Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2017.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2018

 • InDex uppdaterade tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första halvåret 2019

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • InDex publicerade post-hoc analys av COLLECT-studien
 • InDex genomförde riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK 

“Patientrekryteringen till CONDUCT-studien har kommit igång igen efter sommaren. Över 70 procent av de totalt 215 patienterna har nu inkluderats och rekryteringstakten är tillbaka på den nivå vi hade under våren,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet

Patientrekryteringen till CONDUCT-studien har kommit igång igen efter sommaren. Över 70 procent av de totalt 215 patienterna har nu inkluderats och rekryteringstakten är tillbaka på den nivå vi hade under våren. Därmed följer vi den uppdaterade tidsplanen och räknar med att rapportera huvudresultaten senast under andra kvartalet 2019. Vi kommer att meddela när sista patienten inkluderats och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 3 månader därefter.

Vi har nu nått 90 kliniker runt om i Europa som kan ta in patienter. Vi fortsätter att besöka och kommunicera direkt med klinikerna för att hålla uppe deras engagemang i studien. Jag var till exempel själv och träffade flera av våra franska prövare under förra veckan. Det finns ett positivt intresse för cobitolimod bland läkarna, inte minst tack vare den nya och unika verkningsmekanismen.

I slutet av oktober genomförde vi en riktad nyemission till en mindre grupp namnkunniga investerare som visat intresse och bolaget tillfördes cirka 37,5 MSEK. Vi är mycket glada för förtroendet och engagemanget från de nya kapitalstarka aktieägarna som valt att investera i InDex. Genom transaktionen har ägarkretsen utökats med erfarna och framgångsrika investerare inom svensk läkemedelsutveckling.

Kapitaltillskottet är framförallt ämnat att stärka kassan inför huvudresultaten i CONDUCT-studien. Mer pengar i kassan vid resultaten ger en strategisk flexibilitet och ökar våra möjligheter att optimera värdet av cobitolimod.

Den 21 november presenterar jag InDex på Redeye Life Science Seminar i Stockholm och veckorna därefter på investerarmöten i Köpenhamn och Göteborg. Tanken är att gradvis öka synligheten inför huvudresultaten i CONDUCT-studien. Jag hoppas träffa både nuvarande och blivande aktieägare på vägen och ser med tillförsikt fram emot studieresultaten.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 8:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.