Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2017

Regulatory

Stärkt patentskydd för cobitolimod

Perioden juli – september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till –13,3 MSEK (–6,6)
 •  Resultatet efter skatt uppgick till –13,1 MSEK (–7,4), motsvarande –0,21 SEK per aktie (–0,25) före och efter utspädning
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16,6 MSEK (–7,5)

Perioden januari – september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
 •  Rörelseresultatet uppgick till –50,7 MSEK (–23,2)
 •  Resultatet efter skatt uppgick till –50,4 MSEK (–24,9), motsvarande –0,81 SEK per aktie (–0,83) före och efter utspädning
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –54,1 MSEK (–3,3)
 •  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 139,1 MSEK (3,7)
 •  Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 •  Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet för InDex Pharmaceuticals samlade verksamhet under motsvarande period 2016.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2017

 •  Nytt patent för cobitolimod beviljat i Europa
 •  Särläkemedelsstatus till cobitolimod för pediatrisk ulcerös kolit beviljad i USA
 •  Nytt patent för cobitolimod beviljat i Japan

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 •  Nytt patent för cobitolimod utfärdat i USA
 •  InDex deltog med en posterpresentation vid United European Gastroenterology Week (UEGW) 2017

“Arbetet med CONDUCT-studien går nu in i nästa fas där det gäller för alla aktiverade kliniker att rekrytera sina första patienter så snart som möjligt,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. 

VD har ordet

Vi är nu i slutet av uppstartsfasen för CONDUCT-studien som utgör InDex stora fokus. Studien är idag godkänd i 10 av de 12 planerade länderna. Två tredjedelar av de utvalda 90 klinikerna är aktiverade och kan ta in patienter. Patientrekryteringen går enligt plan. Målet att kunna presentera huvudresultaten från studien under fjärde kvartalet 2018 ligger fast.

Arbetet med CONDUCT går nu in i nästa fas där det gäller för alla aktiverade kliniker att rekrytera sina första patienter så snart som möjligt. Studien vänder sig till patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Då sjukdomen växlar mellan aktiva och inaktiva perioder måste man vänta in att en patient är i en aktiv period innan den kan kvalificera sig för att delta i studien. Det är vanligare med aktiva perioder under vinterhalvåret.

Medarbetare från InDex har besökt 25 av klinikerna för att bygga vidare på lagkänslan från prövarmötet som InDex stod värd för i Stockholm i mars. Vi möts av stort engagemang för studien och har fått ett mycket positivt intryck av klinikerna vid våra besök. Detsamma gäller för kontraktsforskningsföretagets lokala personal som sköter den dagliga kontakten med klinikerna, så kallade CRAer. I december samlar vi CRAerna från alla länderna igen i Stockholm för att diskutera rekryteringstrategier och låta dem utbyta erfarenheter.

I slutet av oktober mötte vi också flera av prövarna i studien på UEGW, den årliga stora europeiska konferensen för gastroenterologer. Det stora samtalsämnet på konferensen var nyheten om att amerikanska storbolaget Celgene avbrutit utvecklingen av substansen mongersen på grund av bristande effekt i en fas III-studie i Crohns sjukdom. Liksom cobitolimod är mongersen en oligonukleotid, men substanserna har helt olika verkningsmekanismer så nyheten påverkar inte vår bedömning av cobitolimods chanser att lyckas.

Sedan i somras har patentsituationen för cobitolimod stärkts ytterligare genom ett nytt användningspatent i Europa, ett i Japan och ett i USA. Jag vill särskilt lyfta fram det amerikanska som ett värdefullt komplement till vår befintliga patentportfölj då det täcker användningen av cobitolimod för behandling av ulcerös kolit hos patienter utan historia av steroidanvändning då cobitolimod inte administreras i kombination med steroider.

Jag ser fram emot att presentera våra framsteg i CONDUCT-studien och övrig verksamhet vid Redeye Life Science Seminarium den 24 november där jag hoppas möta nya och gamla aktieägare.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 8:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.