Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Regulatory

Fortsatt fokus på patientrekryteringen till CONDUCT-studien

Perioden oktober – december 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,6 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –22,5 MSEK (–22,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –22,5 MSEK (–22,4), motsvarande –0,33 SEK per aktie (–0,36) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –20,9 MSEK (–14,1)

Perioden januari – december 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,7 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till –82,4 MSEK (–73,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –82,3 MSEK (–72,8), motsvarande –1,29 SEK per aktie (–1,16) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –79,5 MSEK (–68,2)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 83,0 MSEK (125,1)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 • Antalet aktier vid periodens slut var 68 781 275

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2017.

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2018

 • InDex publicerade post-hoc analys av COLLECT-studien
 • InDex genomförde riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

 “Över 85 procent av de totalt 215 patienterna har nu inkluderats i CONDUCT-studien med cobitolimod och vi räknar med att rapportera huvudresultaten under andra kvartalet 2019,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet

Över 85 procent av de totalt 215 patienterna med måttlig till svår ulcerös kolit har nu inkluderats i CONDUCT-studien med cobitolimod och vi räknar med att rapportera huvudresultaten under andra kvartalet 2019. Vårt främsta fokus ligger fortfarande på patientrekryteringen, men vi ser också löpande till att databasen är komplett och korrekt ifylld samt förbereder processen för avblindning och dataanalys så att vi ska kunna rapportera huvudresultaten så fort som möjligt efter att sista patienten inkluderats.

Fler än 150 patienter har slutfört hela fas IIb-studien utan att vi sett några tecken på säkerhetsproblem, vilket är mycket positivt. Säkerheten övervakas av en extern säkerhetskommitté med tre oberoende experter inom gastroenterologi och biostatistik. De möts regelbundet och går igenom säkerhetsrapporteringen och har varje gång rekommenderat att studien ska fortsätta enligt plan då inga säkerhetsproblem noterats hos patienterna. Parallellt med CONDUCT-studien har InDex också genomfört ytterligare omfattande prekliniska säkerhetsstudier med cobitolimod som förberedelse inför fas III. Även dessa studier har bekräftat den goda säkerhetsprofilen.

Vid sidan av den kliniska utvecklingen av cobitolimod i ulcerös kolit, testar InDex några utvalda DIMS-kandidater i modeller av andra inflammatoriska sjukdomar för att bredda portföljen. Under 2016 beviljades InDex ett anslag om 1,8 MSEK till denna utveckling från innovationsmyndigheten Vinnova och arbetet under anslaget avslutades under 2018. Positiva signaler observerades och vi undersöker nu hur vi kan bekräfta dessa tidiga resultat med alternativa och kompletterande metoder för att kunna välja ut en DIMS-substans för vidare utveckling.

I början av januari varje år samlas stora delar av läkemedelsindustrin i San Francisco under JP Morgan-konferensen. I år var jag där och träffade möjliga framtida partners och andra intressenter för att hålla dem uppdaterade om våra framsteg. Intresset för nya innovativa läkemedel inom inflammatorisk tarmsjukdom är fortsatt stort och i flera möten diskuterades behovet av att kunna kombinera behandling med flera olika läkemedel. Med sin unika verkningsmekanism och goda säkerhetsprofil lämpar sig cobitolimod bättre än de flesta konkurrerande produkter under utveckling för en sådant angreppssätt och det är många som liksom InDex ser fram emot resultaten från CONDUCT-studien med stor spänning.

Nästa kvartalsrapport kommer den 6 maj, vilket är samma dag som årsstämman där jag hoppas få träffa många aktieägare.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.