Skip to content

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Regulatory

Fördjupad förståelse för cobitolimods verkningsmekanism

Perioden oktober – december 2017

 • Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till –22,6 MSEK (–16,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –22,4 MSEK (–16,3), motsvarande –0,36 SEK per aktie (–0,27) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –14,1 MSEK (–8,3)

Perioden januari – december 2017

 • Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till –73,3 MSEK (–39,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –72,8 MSEK (–41,3), motsvarande –1,16 SEK per aktie (–1,08) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –68,2 MSEK (–31,9)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 125,1 MSEK (193,2)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 • Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet för InDex Pharmaceuticals samlade verksamhet under motsvarande period 2016.

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2017

 • Nytt patent för cobitolimod utfärdat i USA
 • InDex deltog med en posterpresentation vid United European Gastroenterology Week (UEGW)
 • Nya vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod rapporterades

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Data om cobitolimods verkningsmekanism presenterades på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress

“Patientrekryteringen till CONDUCT-studien utvecklas enligt förväntan och vårt mål att kunna rapportera huvudresultaten från studien under fjärde kvartalet 2018 ligger fast,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. 

VD har ordet

Patientrekryteringen till CONDUCT-studien utvecklas enligt förväntan och vårt mål att kunna rapportera huvudresulta­ten från studien under fjärde kvartalet 2018 ligger fast. Med största delen av klinikerna aktiverade drar vi nu igång planerade rekryteringskampanjer på internet och sociala medier i flera länder för att öka patienttillströmningen under våren. Vi fick nyligen regulatoriskt godkännande i Italien och väntar nu bara på Rumänien innan vi kan öpppna de sista planerade klinikerna.

Medarbetare från InDex fortsätter att besöka klinikerna i hög takt tillsammans med lokal personal från kontrakts­forskningsföretaget för att hålla engagemanget för studien på en kontinuerligt hög nivå. I mitten av februari höll vi även ett prövarmöte i Wien för de av CONDUCT-prövarna som var på ECCO-kongressen.

I december kunde vi rapportera ny spännande data om cobitolimods immunologiska verkningsmekanism. Dessa resultat presenterades sedan under ECCO-kongressens vetenskapliga program inför uppskattningsvis 4 000 åhörare och valdes dessutom ut som ett av de 10 mest intressanta abstrakten på årets kongress. Det är mycket positivt att cobitolimod får sådan exponering för att stimulera CONDUCT-klinikerna att rekrytera patienter. Dessutom höjer det cobitolimods profil bland potentiella partners och de opinionsledande forskare inom terapiområdet som stora läkemedelsbolag konsulterar inför sina affärer.

I början av februari offentliggjordes ytterligare en stor-affär inom inflammatorisk tarmsjukdom när Johnson & Johnson licensierade en läkemedelskandidat i fas I från Theravance Biopharma. Förutom en förskottsbetalning om 100 MUSD ska Johnson & Johnson betala ytterligare 200 MUSD efter fas II och sedan upp till 700 MUSD i olika milstolpsbetalningar, samt en andel av framtida försäljningsintäkter till Theravance Biopharma. Affären visar att efterfrågan från industrin och betalningsviljan för lovande projekt inom InDex terapiområde är fortsatt mycket stor.

Vid sidan av den kliniska utvecklingen av cobitolimod i ulcerös kolit, testar InDex några utvalda DIMS-kandidater i modeller av andra inflammatoriska sjukdomar för att bredda portföljen. Under våren 2016 beviljades InDex ett anslag om 1,8 MSEK till denna utveckling från innovationsmyndigheten Vinnova. Arbetet med att optimera modellsystemen fortsätter och anslaget har förlängts till slutet av 2018. Baserat på lärdomarna från de tidigare försöken har en ny omgång experiment nu inletts.

Den 7 mars presenterar jag InDex på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium. Jag hoppas få möta många av våra aktieägare där, men presentationen webcastas för de som inte kan vara på plats.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2018 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.