Skip to content

InDex Pharmaceuticals har erhållit villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market efter det omvända förvärvet av Flerie

Regulatory

7 juni, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) har idag erhållit villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm (”Nasdaq”) för fortsatt notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har sedan tidigare skickat in en ansökan om godkännande för fortsatt notering som ett led i genomförandet av det omvända förvärvet av Flerie Invest AB.

Bakgrund
InDex Pharmaceuticals ingick den 20 maj 2024 ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flerie Invest AB (”Flerie”) (”Transaktionen”). Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv varigenom Flerie blir ett helägt dotterbolag till InDex Pharmaceuticals, som i samband med detta byter namn till Flerie AB (”Nya Flerie”) och är bland annat villkorad av att Bolaget erhåller godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Efter Transaktionen kommer Bolagets verksamhet bestå av den verksamhet som idag bedrivs av Flerie. Mot bakgrund av den genomgripande förändringen av verksamheten som Transaktionen innebär har InDex Pharmaceuticals ansökt om godkännande från Nasdaq Stockholm för fortsatt notering av Bolagets aktie med den nya verksamheten. Med anledning av ansökan om fortsatt notering publicerade Bolaget den 27 maj 2024 en bolagsbeskrivning, innehållande information bland annat om Flerie, InDex Pharmaceuticals och Transaktionen.

Godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market
Godkännandet är villkorat av att Bolaget genomför Transaktionen, spridningskravet för Bolagets aktier fortsatt uppfylls i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook (”Regelverket”) och att Flerie uppdaterar sin webbplats i enlighet med Regelverket.

Upptagande till handel på Nasdaq Stockholm
I anslutning till slutförandet av Transaktionen avser Bolaget att genomföra ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Nya Fleries aktie på Nasdaq Stockholm. Prospektet avses godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras av Bolaget omkring den 26 juni 2024. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm planeras äga rum omkring den 27 juni 2024.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

Ted Fjällman, VD för Flerie
E-post: contact@flerie.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 juni 2024 kl. 16:30 CEST.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com.