Skip to content

InDex Pharmaceuticals deltar i ECCO-kongressen 2023

Non Regulatory

27 februari, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta vid den årliga kongressen för European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), 1-4 mars 2023 i Köpenhamn. ECCO är det största globala forumet för specialister inom inflammatorisk tarmsjukdom.

InDex Pharmaceuticals kommer också att finnas vid monter #C3-17 i mässhallen på Bella Center. Personal från InDex kommer att vara på plats för att ge information om cobitolimod och det pågående fas III-programmet CONCLUDE, som utvärderar Toll-like receptor 9 agonisten cobitolimod som en potentiell ny behandling för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. Dessutom kommer InDex att träffa prövare från Induktionsstudie 1 i CONCLUDE-programmet för att diskutera studien tillsammans med huvudprövare professor Raja Atreya.

"ECCO är det största forumet för specialister inom inflammatorisk tarmsjukdom i världen och ett mycket viktigt evenemang för bransch- och sjukvårdspersonal,” säger Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals. “ECCO ger en fantastisk möjlighet för teamet att ytterligare interagera med vårdpersonal, potentiella partners och relevanta intressenter för att diskutera vår ledande läkemedelskandidat cobitolimod och fas III-programmet CONCLUDE.”
 

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, vice VD och CFO
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: johan.gileus@indexpharma.com
 

Kort om CONCLUDE-programmet
Fas III-programmet CONCLUDE utvärderar cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell behandling, biologiska läkemedel eller JAK-hämmare. Programmet består av två sekventiella induktionsstudier och en ettårig underhållsstudie med patienter som har svarat på cobitolimod som induktionsbehandling.

Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE är en global randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie utformad i samråd med både den amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheten, FDA respektive EMA. Induktionsstudien kommer att omfatta cirka 440 patienter, och det primära effektmåttet kommer att vara klinisk remission vid vecka 6, vilket är samma primära effektmått som användes i den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT. Utöver dosstyrkan 250 mg, givet vid studiens start och vecka 3, som var den högsta dosen och den som visade bäst effekt i fas IIb-studien, kommer fas III-studien även att utvärdera en högre dos, 500 mg, i en adaptiv studiedesign. Patienter som svarar på cobitolimod i induktionsstudien kommer att få fortsätta i en ettårig underhållsstudie, där de kommer att behandlas med antingen cobitolimod eller placebo en gång var tredje vecka. Vid ett positivt resultat i Induktionsstudie 1 planerar InDex att påbörja Induktionsstudie 2.

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2023 kl. 12.10 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.