Skip to content

InDex Pharmaceuticals avslutar teckningsperiod för nyemission inför notering på Nasdaq First North tisdag 27 september

Non Regulatory

26 september 2016 – I morgon tisdag 27 september 2016 avslutas anmälningsperioden för InDex Pharmaceuticals Holding AB:s (publ) (”Bolaget eller ”InDex”) nyemission om 250 miljoner kronor. Emissionen omfattar även en övertilldelningsoption om maximalt 25 miljoner kronor.

InDex huvudägare SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management har lämnat betydande teckningsåtaganden i emissionen, som genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier är garanterad till 100 procent.

Måndag 26 september – klockan 23.59 – är sista teckningsmöjlighet via Avanza (https://www.avanza.se/mina-sidor/erbjudanden/erbjudande.1473941622610.html)

Tisdag 27 september – klockan 15.00 – är sista teckningsmöjlighet via Aqurat (http://aqurat.se/ladda-ner/)

Tisdag 27 september – klockan 23.59 – är sista teckningsmöjlighet via Nordnet (https://www.nordnet.se/kampanjer/ipo/index.html)

InDex har ansökt om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm. Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas handeln i aktien inledas omkring den 11 oktober 2016.

Syftet med den planerade nyemissionen – förutom att bredda ägandet – är att finansiera den kommande fas IIb-studien med läkemedelskandidaten cobitolimod.

En emissionssida med information om bolaget och dess verksamhet, inklusive prospekt, samt praktisk information om hur intresserade skall gå till väga för att delta i emissionen, hittas på: www.investerarbrevet.se/InDex.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar säljagent i samband med Erbjudandet.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
08-508 847 35
peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget InDex Pharmaceuticals AB. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com 

Kort om cobitolimod

Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit.

Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

 

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.