Skip to content

Förändring av antalet aktier och röster i Flerie

Regulatory

Antalet aktier och röster i Flerie AB (”Flerie”) uppgår per den 28 juni 2024, den sista handelsdagen i månaden, till 7 806 640 598. Samtliga utgivna aktier utgörs av stamaktier. Det finns inga aktier utgivna av serie C.

Förändringen av antalet aktier och röster i Flerie är föranledd av de nyemissioner av stamaktier som beslutades dels av den extra bolagsstämman den 10 juni 2024, dels av styrelsen den 13 juni 2024. Genom nyemissionerna ökade antalet aktier och röster i Flerie med 7 273 952 948 från 532 687 650 till 7 806 640 598.

För mer information:

Ted Fjällman, VD
E-post: ir@flerie.com

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2024, kl. 08:00 CEST.