Skip to content

Flerie Invest AB offentliggör erbjudandehandling avseende uppköpserbjudande till aktieägarna i Toleranzia AB

Non Regulatory

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELANDET FÅR HELLER INTE DISTRIBUERAS I NÅGOT LAND DÄR DET FÖRUTSÄTTS YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Flerie Invest AB (“Flerie”) har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Toleranzia AB (“Toleranzia”) som den 14 november 2022 lämnades enligt bestämmelserna om budplikt (“Erbjudandet”) i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning utgivna 1 januari 2021 (“Takeover-reglerna”). Styrelsen i Toleranzia förväntas, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet samt ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) senast två veckor före utgången av acceptperioden för Erbjudandet.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel avseende Erbjudandet finns tillgängligt på Hagberg Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se och på Fleries hemsida www.flerie.com. Erbjudandehandlingen kommer även skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare i Toleranzia som begär det hos Flerie och som uppger sin postadress.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 16 november 2022 till och med den 14 december 2022. Acceptfristen kan komma att förlängas. Utbetalningen av vederlag beräknas påbörjas den 21 december 2022.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar juridisk rådgivare till Flerie i samband med Erbjudandet.

Emissionsinstitut

Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 15 november 2022

Flerie Invest AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på contact@flerie.com eller tfn. 076-131 0127

Flerie offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 15 november 2022 klockan 12:00 (CET).

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie grundades 2010 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel.

För mer information, besök www.flerie.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Flerie kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.