Skip to content

Flerie Invest AB erhåller FDI-godkännande för budpliktsbudet avseende Lipum AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelandet får heller inte distribueras i något land där det förutsätts ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Den 6 mars 2024 offentliggjorde Flerie Invest AB (”Flerie”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavaren i Lipum AB (publ) (”Erbjudandet”). Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”), har erhållits, i varje enskilt fall, på för Flerie acceptabla villkor. För det fall Erbjudandet accepteras i sådan omfattning att Fleries ägarandel efter Erbjudandet överskrider 50 procent erfordras att ISP lämnar anmälan utan åtgärd eller godkänner investeringen efter granskning.

Flerie har idag erhållit beslut från ISP om att anmälan avseende budpliktsbudet enligt FDI-lagen lämnas utan åtgärd. Till följd av detta är villkoret för Erbjudandet uppfyllt.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 4 april 2024. Utbetalning av vederlaget beräknas ske omkring 11 april 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ted Fjällman, VD eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på contact@flerie.com, 076 131 0127

 

Flerie offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 28 mars 2024 klockan 15:00 (CET).

 

Om Flerie

Flerie är en aktiv långsiktig global bioteknik- och läkemedelsinvesterare baserad i Stockholm och London som förvaltar en portfölj med över 30 investeringar i Europa, Israel och USA. Fleries långsiktiga strategi, operativ expertis och nätverk gör det möjligt för banbrytande teknologier inom läkemedelsutveckling och relaterade tjänster att nå patienter och marknaden. Flerie grundades 2011 av Thomas Eldered, som medgrundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem främsta kontraktstillverkare av läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Flerie kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.