Skip to content

Flerie har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och publicerar prospekt

Regulatory

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Flerie AB:s (“Flerie” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande av Fleries stamaktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Flerie har mot bakgrund av listbytet upprättat och idag publicerat ett prospekt (”Prospektet”), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 27 juni 2024 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till idag, onsdagen den 26 juni 2024.

Om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 27 juni 2024. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (FLERIE) och ISIN-kod (SE0008966295). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Flerie behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Sista dag för handel i Fleries aktier på Nasdaq First North Growth Market är planerad till idag, onsdagen den 26 juni 2024. Vidare kommer Bolagets styrelse att fastställa avstämningsdagen för den tidigare kommunicerade sammanläggningen av aktier efter att listbytet har genomförts. Mer information om sammanläggningen kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.

Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista innebär en ökad kredibilitet och kännedom som kommer att vara till vår fördel för att attrahera viktiga investeringar och partnerskap för portföljbolagen. Denna upplistning och den efterföljande sammanslagningen av aktier blir de sista pusselbitarna i skapandet av en ny typ av investeringsmodell som Flerie nu har blivit. Vi är banbrytande inom långsiktigt bolagsbyggande inom biotech- och läkemedelsbranschen, samtidigt som investerare globalt nu kan få tillgång och handla i våra aktier genom en av Europas mest välrenommerade börser”, säger Ted Fjällman, VD för Flerie.

Prospektet

För fullständig information om det förväntade listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista hänvisas till Prospektet som har upprättats av Flerie och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Fleries webbplats (www.flerie.com) och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EC, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”). Finansinspektionen, som svensk behörig myndighet, har godkänt Prospektet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som en rekommendation av Bolaget eller av de värdepapper som beskrivs i Prospektet. Finansinspektionen garanterar inte att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra en egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Flerie i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information:

Ted Fjällman, VD
E-post: ir@flerie.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 16:00 CEST.

Information om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i produktutvecklingsbolag och bolag i kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, där tonvikten är på svåråtkomliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagen och deras projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie är listat på Nasdaq First North Growth Market med ticker FLERIE. Redeye är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information se www.flerie.com.